Poslove održavanja nerazvrstanih cesta Društvo obavlja provođenjem godišnjeg Plana održavanja koji donosi Općina Pisarovina za aktualnu godinu.

Pod termin poslova održavanja nerazvrstanih cesta podrazumijeva se nabava,dovoz i strojna ugradnja kamenog agregata na makadamske ceste i kamene bankine, čišćenje i iskop odvodnih jaraka i izrada armiranobetonskih propusta za oborinsku odvodnju.

Program održavanja nerazvrstanih cesta  I. , II. i III. kategorije planira komunalni redar Ivan Krčelić na temelju prijedloga mjesnih odbora općine Pisarovina.

Svi  radovi na nerazvrstanim cestama  I. , II. i III. kategorije odrađuju se prema nalogu komunalnog redara.

 

 Podjela nerazvrstanih cesta

 I. kategorija  -  Glavne prometnice, prometnice do naselja i kroz naselja (asfaltne i makadamske).

 II. kategorija -  Sporedne prometnice do naselja ili odvojci,te prilazi za jedno ili više domaćinstava ( asfaltne i makadamske).

III. kategorija -  Ostale sporedne prometnice ( poljske i šumske) koje služe za potrebe unapređenja poljoprivrede.

 

Zimska služba

Drugi dio održavanja odnosi se na izvođenje zimske službe na nerazvrstanim cestama, koje Društvo izvodi vlastitom mehanizacijom.

Popis mehanizacije koju društvo posjeduje za obavljanje zimske službe prikazano je u tablici.

 

Naziv vozila / svrha Registracijska oznaka Broj vozila/radnih priklj.

kamion IVECO trakker

(čišćenje i posipavanje)

ZG1438DP

kom 1

kamion Mercedes 2024

(čišćenje)

ZG1957AK

kom 1

rovokopač-utovarivač JCB4CX

(čišćenje i utovar)

ZG9322DF

kom 1

rovokopač-utovarivač TERREX

(čišćenje i utovar)

ZG1433EA

kom 1

snježna ralica

-

kom 4

silosni posipač

-

kom 2

Koordinator zimske službe je djelatnik Darko Jandrej - vozač.

 

Ostala održavanja nerazvrstanih cesta

 

U održavanje u uključeni i manji zahvati na nerazvrstanim prometnicama - čišćenje prometnica i manji rekonstruktivni zahvati.

Investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta odnosi se na asfaltiranje i izradu nogostupa, gdje Društvo u ime Općine izrađuje programe, javnim natječajima odabire izvođače i provodi nadzor nad izvođenjem radova.

Razvoj Društva u segmentu održavanja nerazvrstanih cesta uključuje proširenje djelatnosti na održavanje pokosa i zelenog pojasa uz prometnice, što podrazumijeva sve javne i privatne površine uz prometnice u općini.